Njejegaken Shalat Minangka Sokoning Agami

4 Agustus 2023, 11:22 WIB

Nusantarapedia.net | JURNAL, RELIGI — Njejegaken Shalat Minangka Sokoning Agami (Khutbah Jumat dalam bahasa Jawa, edisi ke-369 – 4/8/2023)

Dening: Ust. Evan S. Parusa (Bidang Pembinaan dan Kaderisasi, PW Ikadi DIY)
Nyalin Basa: Ust. Dalyanto Raharjo

لاَ  و  أ ححيَّلْ ح دشحما هدُدَُدَُواأ بحلِّلََّنَ َهّاَ الََ تلََّّحإق حوً لََيَاَإ ف وإّ لَََرحيا  ماضَنلِلَُاًَ،ال وَ و حأ حصَ  حدجهُلَ َز ةَ  للَََ ال ح  عَلَمشَّثياحوُلح ب عّ كةب َال لَلّحدَّ، ََقَا رئكاّ حمّ  حْنَحةًَ لّيَْبعّبب حهّ هّااَمَّدّهّ ت و فإ علّححّضُّيح مًسلًَاَانمّاً و،نح حهَُ و كّو جيحت  عمًال ،ح كهَاَ رّو أحي حمًشاصّ .هل دُةًَ َأ بنََهَّّ
سي دِّن اَ مُُ مَدًا عبحدُهَُ و رسُولَُ، خ ض ع ل رّبِّهّ مُنّيحباًَ ومُطّيحعًا.ََأ ف مَ اَص بلَََّح اللهُ عل يحهَّ و  عَل آلََّّ و ص ححبّهَّ و سلَ م ت حسلّيحمًاَ مزّيحدًا.ََ
عد؛  
أثُُ ))و ف اامَّمََلح يتحةَّاامَُلَُنتعالىَحأ  ذشيُّ: و كمَ هكُاَرَّاََ))ىَّرُ ۗي أَااَحواُلح هُووأ   لأيُّ لَّّ ح ره  حَِّاَحعَل حاإّا م مّالَحلََّّ،يَ ه   وكَن ذ د لاآمّ م  نكَّنَكُوُباَ ۗاحمَلحقّّالي تَاكّقُت مّلّإَاوحاَسّ ماابََّ لَف مّ  لِلَو ،ر أقّ  و ح أمَّضَحوال  لَعل كُصَيح ح ملَمّ ةَكُ ۖ حنمَنََإّا((لمّحَنََ فحا حل ضصَلّو أ ولَاحن ةَتُلإّحم تحنَونح عأمُ انتُحمّسهََٰ،ملّ ومُ مُّع ح وج حنَّس عنلّ.ل اَلمُحق فواكُ حنَلححمََ((ا .شمَّلىََاَ حللهَ:ءَّنََحمُ حؤمّنُ حو ن،َاّتَقُواَ ا ه لِلَ ح قََّتُ قاتهَّّقََ تُ و  قالََت تهَّّمُ و حو تُلََنََ تمُاّولَََتُنََ إّلَََ  
نَأ حر كاَنَّ ا حلإ حسّ لَم.َ قا ل تَ عَا
كرَُ الِلََّ أ حك بَُ َ والِلََُ ي حعل مُ ماَت حص نعُو

Jamaah shalat Jumat ingkang dipun rahmati Allah Swt.,

Mangga kita kunjukaken puja lan puji syukur dhumateng Allah SWT ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dhumateng kita sedaya. Khususipun nikmat iman lan islam satemah kita saget nindakaken kewajiban kita Shalat Jumat wonten ing siang punika. Shalawat sarta salam mugi katetepaken dhumateng panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mugi tumedhak dhumateng garwa putra, para sahabat lan lumeber dhumateng kita sedaya minangka umatipun. Aamiin Yaa Rabbal ‘alamin. 

Mangga tansah samiya netepi taqwa lan ta’at dateng ngarsa Dalem Allah, kanti nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya awisan-awisanipun, ing pangajab mugi kita tansah kaparingan kabegjan gesang ing ngalam dunya punika dumugi ing ngalam akhirat. Amiin.

Jama’ah ingkang dipun Rahmati Allah Swt.,

Ing antawisipun wujud taqwa dumateng Allah SWT injih menika njejegaken shalat kanthi sak sae-saenipun. Amargi sholat menika ibadah ingkang langkung wigatos kagem umat Islam. Kejawi menika, shalat bade nyegah kita
وأ قّمّ الصََ لَ ةَ  ۖ: إّنََ الصَ لَ ةََ تنح هَََٰ عنََّ الح ف حح شاءَّ والحمُن كرَّ ۗ  و لَّّ حكرََُ الِلَََّsaking tumindak nistha lan ala. Allah SWT paring dhawuh
أ حك بَُ َۗ والِلَََُ ي حعل مَُ ماَ ت حصن عُو نَ
lan jejegana Shalat, jalaran satemene Shalat iku nyegah saka laku ala sarta laku mungkar, lan temen eling marang Allah (Shalat) iku luwih gedhe kautamane tinimbang ibadat-ibadat liyane, lan Allah iku ngerteni kabeh kang padha sira tindakake. (Q.s. Al-Ankabut: 45).

Allah SWT mboten dhawuh “shalata”, nanging Allah SWT dhawuh supados “njejegaken shalat”. Njejegake shalat punika gadhah ancas supados kita mboten namung nindakaken dawuh shalat, nanging tansah ningkataken shalat kita. Saking ndandosi shalat menika, kita saget ndamel sae amalan-amalan sanesipun. Menika kados ingkang dipun andharaken dening Rasulullah SAW.
عنَّابحنَّ عبَاٍ سَ رَ ّ َضَاللهََُ عَنَح هََُ عنَّالنَبَِِّّ صَلََََّاَللهَُ عَلَ يَح َّهَ وَ  َسلََمَأنهََُق ا ل:َ« مح ن ل حمَ تنح ههَُ ص لَتهَُُ عنَّ الح ف حح شاءَّ والحمُنح كرّ،َل حمَي حز د حدَ ب هّاَ مّ نَالِلََّ إّلَََ بُ حعدًا».

Saking Ibnu Abbas RA. bilih Rasulullah SAW ngendika: sapa wonge shalate ora bisa nyegah laku ala sarta laku munkar, satemene shalate ora nambah kanggo dheweke kejaba tambah adoh saka Allah SWT.(H.r. Ath-Thabrani)

Amargi sholat minangka amalan ingkang wigatos kagem umat Islam. Allah SWT paring dawuh dumateng umat Rasulullah Saw supados nindakaken sholat gangsal wekdal sedinten sedalu. Gangsal wekdal shalat menika mbok bilih katindakaken kanthi sak sae-saenipun kamangka saged damel momentum dumateng saben-saben mukmin kagem ndandosi piyambakipun, munajat dumateng Allah SWT, ngejawantahaken amal tumindakipun, saha emut tujuan pungkasan gesangipun, injih menika wangsul dumateng Allah SWT.

Minangka mukmin, tiyang ingkang iman dumateng Allah SWT lan iman dumateng dinten akhir, saha iman dumateng Al-Qur’an, mangga kita tansah njagi lan tansah nambah sae shalat kita. Allah SWT paring firman:
والََّّي نَ ي حؤُمّنوُ ن باّ حلْخّ رةَّي حؤُمّنوُ ن بهَّّۖ َ وهُ حمََ   عَلََٰ ص لَتهّّ حمََ يُُ افظُّو نَ

Lan wong-wong kang iman marang panguripan akhirat yekti iman marang piyambake (Al(Q.s. Al-An’aam: 92).- Qur’an) lan deweke tansah njagi shalate.

Terkait

Terkini